Het thema: Heel de Schepping

 

We herkennen Gods hand in de wereld die wij bewonen. Tot in het kleinste detail is alles met zorg bedacht en gemaakt. Het leven is een raadselachtig wonder. En tóch vertrouwde God de zorg voor zijn schepping toe aan mensenhanden. Een grote eer. En een grote verantwoordelijkheid.

 

Anno 2014 staat de aarde bekend als een gebroken wereld. Overal zien we de gevolgen van groot onrecht. De mens schiet tekort. Elke dag gaan ongeveer een miljard mensen met een lege maag naar bed. Miljoenen arbeiders werken lange dagen onder gevaarlijke omstandigheden tegen een miniem loon. En in hoog tempo worden natuurlijke bronnen aangeboord en uitgeput voor industrie, mobiliteit, consumptie en economische groei.

 

Te koop

In deze tijd van steeds rijker en steeds armer lijkt herstel verder weg dan ooit. In de zucht naar welvaart lijkt er nog maar weinig oog voor welzijn. Jouw kansen in dit leven worden uitgedrukt in statistieken en getallen voor de komma, in BNP’s. Geluk is niet te koop. Koopkracht wel.

 

Hoop

Maar er is hoop! Als christenen geloven we dat God zelf herstel brengen zal. Wat geknakt is maakt hij weer heel. Op zijn tijd. En tot die tijd kunnen we niet blijven toekijken en stilzitten. Want de kerk – zijn lichaam – is er om herstel te brengen, recht te zetten en heel te maken. Tot eer van God en ten dienste van heel de schepping: mens, dier en natuur. Om die reden kozen we voor de MichaZondag 2014 als thematekst:

 

Jesaja 42:

1 Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren. 2 Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. 3 Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren. 4 Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten.

5 Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen: 6 Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën: 7 om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.

 

Heel de schepping betekent:

  • Heelheid en herstel van de schepping.
  • Het gaat om de gehele schepping: mens, dier en natuur.
  • Dit is een opdracht voor de kerk, voor ons: ‘breng herstel’.
  • Maar ook een gebed tot God: ‘Heer, maak de schepping weer heel’.