De Bijbel vertelt voortdurend over Gods liefdevolle bedoeling met mensen. Ook de profeet Micha dwingt ons met een bewogen hart naar onze naaste om te zien. Daarin zijn we tekort geschoten en dat willen we als schuld belijden.

 

In een hernieuwd besef van onze verantwoordelijkheid tegenover God en onze medemens, willen wij als volgelingen van Jezus Christus gehoor geven aan de oproep van Micha. Daarom willen we:

  • Ons geloof in Jezus oefenen in een leven van liefdevolle gehoorzaamheid aan God.
  • Actief opkomen voor hen die onrechtvaardig behandeld worden.
  • Oefenen in een levenshouding van verwondering over, en respect en zorg voor de schepping.
  • Niet langer gebruikmaken van goederen die ten koste van het welzijn van anderen zijn geproduceerd.
  • Van harte en gul de ons geschonken rijkdom delen met hen die in armoede leven
  • In onze eigen omgeving verbindingen zoeken met mensen die buiten ons huidige sociale netwerk vallen
  • Het beleid van kerken, overheden, media en opleidingsinstituten zo beïnvloeden dat er structureel aandacht is voor een duurzame en rechtvaardige levensstijl.
  • Eraan bijdragen dat de stem van armen en hen die lijden aan onrecht in Nederland gehoord wordt.

Het is ons verlangen dat christenen Gods liefde voor mensen in woord en daad betonen. Hij is immers een God van recht en van herstel van geschonden relaties.

We nodigen iedereen uit om met ons mee te bidden, denken, spreken, ideeën uit te wisselen en actie te ondernemen. Bron: Micha Manifest