Encour

Encour weet als geen ander wat de betekenis is van de Bijbelse boodschap op het gebied van geld en bezit in ons dagelijks leven. Om deze boodschap van rechtdoen met onze financiële middelen verder uit te dragen, werkt Encour samen met Micha zodat christenen nog meer gaan leven vanuit de wetenschap dat wij gezegend zijn om een zegen te zijn voor anderen.

Website

World Vision

Het is onze missie om de meest kwetsbare kinderen op deze wereld - van alle achtergronden en op de gevaarlijkste plekken - in staat te stellen uit armoede op te staan en de vreugde van een veranderd leven te ervaren. Wij nodigen iedereen uit hier onderdeel van te zijn en ook zelf deze blijdschap te beleven. We geloven dat Micha het denken hierover stimuleert en zijn daarom van harte partner.

World Vision: voor kinderen, voor verandering, voor leven.

Website

Tearfund

Tearfund wil Christus dienen en goed nieuws brengen aan de armen door armoede te bestrijden en rechtvaardige verhoudingen na te streven. We zien de lokale kerk als het instrument bij uitstek in de strijd tegen armoede en onrecht; daarbij past Micha 1 op 1.

Website

Stichting Present

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.

Website

Gave

Wij willen graag Gods gerechtigheid voelbaar en zichtbaar maken voor asielzoekers en vluchtelingen door hen samen met andere christenen lief te hebben, hen met hun gaven ruimte te geven in onze gemeenschappen en het levens veranderende evangelie van Jezus Christus met hen te delen.

Website

HipHelpt

Vereniging Hulp in Praktijk (HiP) Nederland is partner van Micha omdat wij mensen willen helpen om barmhartigheid te tonen en recht te doen. Dit doen we door praktische en sociale hulp aan mensen zonder helper in hun eigen buurt.

Website

A Rocha

A Rocha zet zich praktisch in voor een zorgzame omgang met Gods aarde. Met alle partners van Micha Nederland streven we naar gerechtigheid voor heel de schepping, natuur en mens

Website

Unie van Baptistengemeenten

Als Unie van Baptistengemeenten weten we ons geroepen om te zoeken naar Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid in deze wereld. Wij zijn Micha deelnemer om samen met anderen de strijd tegen armoede en onrecht aan te gaan, zorg te dragen voor Gods schepping en ons in te zetten voor een rechtvaardige wereld.

Website

Kerkpunt

In het diaconaat van de kerk horen barmhartigheid en gerechtigheid bij elkaar. Micha biedt diakenen inspirerende en concrete tools om met deze thema’s aan de slag te gaan. Daarom is Kerkpunt deelnemer van Micha Nederland.

Website

Red een Kind

Armoede en onrecht maken kinderen extra kwetsbaar. In het Micha netwerk vragen we daarom samen met anderen aandacht voor gerechtigheid en het eerlijk verdelen van rijkdom in de wereld.

Website

Deputaten diaconaat Christelijke Gereformeerde Kerken

Deputaten diaconaat Christelijke Gereformeerde Kerken: Het hebben we van een persoonlijk geloof vinden we enorm belangrijk. Juist daarom moeten we niet vergeten dat daarbij elke dag ook een persoonlijke beleving hoort. ‘Micha’ houdt ons in balans: ‘ootmoedig te wandelen met onze God’ en ‘recht doen’ waar we gaan.

Website

Verre Naasten

Gerechtigheid is een integraal onderdeel van onze opdracht om aan de slag te gaan met zending, hulpverlening en training. Micha zorg daarin voor de gezamenlijkheid

Website

Stichting voor Zending en Diakonaat van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

De Stichting voor Zending en Diaconaat van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten werkt vanuit de gezamenlijke roeping om Christus bekend te maken aan alle volken in woord en daad. Micha vormt een platform waar we ons samen bezinnen op die roeping en hoe we er concreet vandaag gestalte aan geven.

Website

Nederlands Gereformeerde Kerken

De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn ook actief deelnemer van Micha Nederland. Motivatie om betrokken te zijn bij het netwerk: ‘Micha kleurt de witte vlek van veel kerken en christenen.”

Website

Christelijke Hogeschool Ede

De Christelijke Hogeschool Ede is partner van Micha omdat vernieuwing van het denken over sociale gerechtigheid en duurzaamheid begint bij studenten. De CHE ondersteunt het Micha netwerk door onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling.

Website

MissieNederland

Er is nog veel onrecht en armoede in de wereld. Het is onze opdracht om als discipel van Jezus zijn boodschap te verkondigen en te laten zien. Micha zorgt voor bewustwording in de kerken in Nederland voor meer betrokkenheid. Onze missionaire opdracht gaat verder dan alleen het mondeling doorgeven van het Evangelie. Christus roept ons op Hem na te volgen in de zorg voor armen, verdrukten, weduwen & wezen. Wat is er mooier dan ook daarin onze krachten te bundelen en een gezamenlijk geluid te laten horen.

Website

Het Leger des Heils

Het Leger des Heils is een strijdbare organisatie die zich laat inspireren door de bijbel. We strijden tegen datgene dat wat het leven van mensen kapot maakt, zoals armoede, uitsluiting, mishandeling, sociale wantoestanden, onrecht en zinloosheid. Wij willen Gods liefde voor de mensen kenbaar, zichtbaar en merkbaar maken. Het gaat om een gezamenlijke strijd voor een leven zoals God het bedoeld heeft. Daarom zijn wij deelnemer van Micha.

Website

Kerk in Actie

Kerk in Actie (PKN) wil samen met alle Michaleden staan voor sociale en ecologische gerechtigheid. Vooral via de Micha Cursus willen we christenen laten nadenken over de noodzaak van verandering als praktische uitwerking van de basiswaarden gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap.

Website

Buijten en Schipperheijn

Uitgeverij Buijten & Schipperheijn is partner van Micha Nederland. Zij geven de Micha Cursus en de Micha Boekenreeks uit.

Website