De officiële doelstelling van Stichting Micha Nederland, zoals verwoord in de statuten luidt:

 

De stichting richt zich primair op kerken en (groepen) christenen in Nederland. Daarin ligt haar toegevoegde waarde. Zo kan er in Nederland en wereldwijd gewerkt worden via een fijnmazig netwerk van lokale kerken en gemeenten.

 

Micha Nederland onderscheidt de volgende doelstellingen:

a. het oproepen tot – en ondersteunend zijn aan gedragsverandering die leidt tot een duurzame en rechtvaardige levensstijl (of bedrijfsvoering);

b. het er aan bijdragen dat de stem van mensen die leven te midden van armoede en lijden aan onrecht, in Nederland gehoord wordt;
c. het versterken van maatschappelijk draagvlak voor sociale gerechtigheid en duurzame levensstijlen, via kerken en het maatschappelijk middenveld, waarbij met name gedacht dient te worden aan opleidingsinstituten, media en bedrijfsleven;
d. het op basis van internationale afspraken en verdragen, die kunnen dienen als morele en politieke instrumenten, betrekken en aanspreken van de samenleving en de overheid bij dit streven;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.