Micha zondag gebedspunten 2014

 

‘World Vision’ vraagt gebed voor:

 • –  de medewerkers van World Vision wereldwijd die zich onder moeilijke en soms gevaarlijke omstandigheden inzetten voor kwetsbare kinderen. Op dit moment in het bijzonder de hulpverleners in het Midden-Oosten. We danken voor hun trouw en toewijding en bidden voor hun bescherming.
 •  de gezinnen in ons projectgebied Addicca, Guatemala. World Vision neemt op dit moment, na 15 jaar samenwerking, afscheid van het sponsorproject. De bevolking kan zelfstandig verder, reden voor feest! Wij bidden dat de mensen het geleerde in praktijk blijven brengen en met liefde omzien naar de kwetsbare mensen in hun gemeenschap.
 • de kerken in Nederland, dat zij de Bijbelse boodschap over recht en gerechtigheid laten klinken. Daarnaast bidden we voor gemeenteleden die deze boodschap horen (bijvoorbeeld via een spreekbeurt door Ruud van Eijle van World Vision). Dat zij niet moe worden van de boodschap, de beelden en het verhaal van armoede, maar dat hun hart geraakt wordt en hen in beweging zet om in actie te komen.

 

‘De Unie van Baptistengemeenten’ vraagt gebed voor:

 • De aanhoudende Ebola crisis in West-Afrika. In het bijzonder voor het zwaar getroffen Sierra Leone, waar het hele land lamgeslagen is door de uitbraak en er grote angst heerst onder de mensen. Bid voor een einde aan de uitbraak, voor de mensen die ziek zijn en de families om hen heen. Bid dat de overheid en lokale organisaties met wijsheid zullen opereren en goede maatregelen zullen treffen
 • De situatie in Oost-Oekraïne, opgesloten tussen wereldmachten. Bid voor de mensen die lijden vanwege de oorlog, in het bijzonder voor de kleine minderheidskerken (zoals de Baptisten) die het erg zwaar hebben omdat ze worden gezien als buitenlandse sekten. Bid dat er een einde mag komen aan het geweld en de spanningen.
 • De situatie van de miljoenen vluchtelingen in het Midden-Oosten. Deze vluchtelingen hebben alles moeten achterlaten als gevolg van de burgeroorlog in Syrië, de spanningen tussen Gaza en Israël en de opmars van ISIS in Irak. Bid voor vrede en recht, voor een einde aan het geweld en voor verzoening. Bid voor de vluchtelingen die in grote onzekerheid leven, vaak verstoken van hulp.

 

‘De Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten’ vraagt gebed voor:

 • de zuster CAMA gemeenten in het Midden-Oosten. Zij vragen gebed voor vrede, veiligheid en vrijmoedigheid.
 • inspiratie onder de ABC gemeenten en haar leden om zich verder in te zetten voor recht in Nederland. Daarbij hoort ook de vertegenwoordiging van Christus in alle delen van Nederland door Zijn gemeente, met andere woorden gemeentestichting en groei.

 

‘De Micha Cursus’ vraagt gebed voor:

 • bezinning n.a.v. de onverwachte toename van CO2 op aarde. Dat geeft zorg. Geef dat dit een stimulans is voor wereldleiders en gewone mensen om daadwerkelijk gedrag te veranderen.
 • zorgvuldig omgaan met voedsel. Genieten van genoeg en creatief zijn met wat over is.
 • de Micha Cursus, dat het een stimulans mag zijn om daadwerkelijk goed en recht te doen. Dat moed hervonden wordt om recht te doen en met overtuiging het goede gedaan wordt.

 

‘Kerk in Aktie’ vraagt gebed voor:

 • de nood van uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht hebben op onderdak en voedsel in Nederland. Hun situatie blijft schrijnend en uitzichtloos. Ook willen we gebed vragen voor Europese leiders om gezamenlijk een humaan beleid te ontwikkelen zodat er geen vluchtelingen meer hoeven te verdrinken voor de kust van Europa.
 • de ouderen in Nederland. Er is veel onzekerheid over wat alle veranderingen in de zorg voor hen gaat betekenen en of ze voldoende toegang houden tot goede zorg. We bidden voor wijsheid voor kerken om vanuit een passende rol zorgzaam op mensen in kwetsbare situaties betrokken te zijn.
 • de problematiek van werkloosheid. Het veroorzaakt veel persoonlijk leed, maar moet geen individueel probleem zijn maar zorg vanuit ons allen als samenleving en onze politici om hier passende oplossingen voor te vinden.

 

‘De Verre Naasten vraagt gebed’ voor:

 • de toekomst van jongeren én kerken op Papoea. Bid mee voor de leerlingen op een theologische middelbare school op Papoea: Zij krijgen niet alleen ‘gewone’ vakken, maar ook Bijbelse vorming om later het verschil te maken in een omgeving die de bevrijdende liefde van Christus niet kent.
 • voor open harten in het Himalaya-gebied. In het afgelopen jaar mochten er 84 mensen gedoopt worden in Nepal, India en in het zeer gesloten Bhutan! Iets om erg dankbaar voor te zijn, maar het werk van ds. Kuber en zijn collega’s van de Himalayan Evangelical Fellowship blijft bijzonder lastig en gevaarlijk. Bid mee voor open harten om Jezus’ levensreddende boodschap te verspreiden in het Himalayagebied.
 • voor het landbouwprogramma van de kerk in Noordoost-India. Naast praktische ondersteuning rond bemesting, gewaskeuze en watervoorzieningen, werkt de kerk in 44 dorpen ook aan bewustwording rond klimaatverandering. Dat gebeurt via trainingen in duurzame landbouw, zoals erosie voorkomen, geen bospercelen platbranden en slimme bemesting. Bid mee dat deze trainingen in ‘goede aarde’ mogen vallen. En de kerk zo Jezus’ liefde via praktische hulp kan delen.

 

‘A Rocha’ vraagt gebed voor:

 • herbebossingsprojecten in Ghana. Op zoveel plekken in dit land verdwijnen tropische bossen met hun enorme diversiteit aan dieren en planten door houtkap. Tegelijk wordt er gewerkt aan herplant. Bid om wijsheid: duurzaam leven met bos en grond is mogelijk, maar het vergt veel moed en creativiteit.
 • natuur dicht bij huis: er zijn af en toe mooie ontwikkelingen in eigen land als diersoorten terugkeren en iets van herstel zichtbaar is. Daar mag je voor danken! Tegelijk is de spanning tussen landbouw en natuur in eigen land groot. Bid om moed voor consumenten, boeren, politici en natuurbeschermers om elkaar eerlijk in de ogen te kijken en na te denken over een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Gods schepping.
 • het Aammiq-moeras in de Bekaa-vallei in Libanon: dit belangrijke wetland werd beschermd met lokale Libanezen. Maar gezien de dreiging in het land is het nu onmogelijk dit werk te continueren. Bid dat vrede terugkeert in het Midden-Oosten, mensen in rust kunnen leven en het land zich kan herstellen.

 

 ‘International Justice Mission’ vraagt gebed voor:

 • het te openen kantoor in Ghana waar een team van mensen zich in zal zetten om kinderen te bevrijden uit slavernij in de visindustrie. Na onderzoek is gebleken dat er rond Lake Volta duizenden kinderen als slaaf op vissersboten moeten werken, in gevaarlijke omstandigheden en terwijl ze mishandeld worden en vaak ondervoed zijn. Bid dat het kantoor inderdaad dit jaar kan openen, bid voor een goede samenwerking met de lokale overheid en opvangmogelijkheden voor de jongens die we zullen bevrijden.
 • de vele rechtszaken tegen verdachten van mensenhandel, seksueel misbruik en landonteigening die vast zitten in het systeem. Bid dat deze zaken geen vertragingen meer op zullen lopen, dat getuigen op komen dagen net als de rechters en de openbaar aanklagers. Bid dat lokale overheidsfunctionarissen de ernst van de situatie inzien, zich optimaal in zullen zetten en er ook echt recht wordt gesproken.
 • de ruim 2000 mensen die we in 2014 tot nu toe konden bevrijden uit situaties van onrecht. Dank God dat hun leven veranderd is! Bid dat ze volledig herstellen van wat hen is aangedaan, zowel psychisch als lichamelijk, en bid dat God hen gebruikt om andere vrijheid te brengen.

 

‘Compassion’ vraagt gebed voor:

 • alle kinderen in de Compassion-projecten. Bid alstublieft dat zij de liefde van Jezus zullen ervaren.
 • de projectmedewerkers die in moeilijke omstandigheden het verschil proberen te maken voor mensen in extreme armoede
 • groei van het werk zodat er nóg meer kinderen van armoede kunnen worden bevrijd en bij Jezus worden gebracht.

  Uiteraard is er ook genoeg om voor te danken! Meld je aan voor de nieuwsbrief van een organisatie om hiervan op de hoogte te blijven. Zie de pagina netwerk voor alle directe websites.