ANBI-Gegevens

Micha Nederland is een ANBI. Hieronder de relevante gegevens.

 

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Micha Nederland

RSIN/ Fiscaal nummer: 8509 04 511

ANBI-status: Ja

 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 030-6969600 (tel-nummer Tear – doorvragen naar Micha Nederland).

Emailadres: [email protected]

Bezoek- en postadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht

IBAN: NL45TRIO0390522295

 

Doelstelling

Missie
Stichting Micha Nederland wil dienstbaar zijn aan kerken, (groepen) christenen en organisaties met als doel dat deze in woord en gedrag hun verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het tegengaan van de oorzaken en gevolgen van armoede, het daarmee samenhangende onrecht in de wereld en een duurzame levensstijl ontwikkelen.

 

Doelstelling volgens statuut 

De officiële doelstelling van Stichting Micha Nederland, zoals verwoord in de statuten luidt:

 

De stichting richt zich primair op kerken en (groepen) christenen in Nederland. Daarin ligt haar toegevoegde waarde. Zo kan er in Nederland en wereldwijd gewerkt worden via een fijnmazig netwerk van lokale kerken en gemeenten.

 

Micha Nederland onderscheidt de volgende doelstellingen:

a. het oproepen tot – en ondersteunend zijn aan gedragsverandering die leidt tot een duurzame en rechtvaardige levensstijl (of bedrijfsvoering);

b. het er aan bijdragen dat de stem van mensen die leven te midden van armoede en lijden aan onrecht, in Nederland gehoord wordt;
c. het versterken van maatschappelijk draagvlak voor sociale gerechtigheid en duurzame levensstijlen, via kerken en het maatschappelijk middenveld, waarbij met name gedacht dient te worden aan opleidingsinstituten, media en bedrijfsleven;
d. het op basis van internationale afspraken en verdragen, die kunnen dienen als morele en politieke instrumenten, betrekken en aanspreken van de samenleving en de overheid bij dit streven;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

ANBI Formulier van belastingdienst 

Micha Nederland 2021

 

Actueel Beleidsplan

Jaarplan 2023

 

Verslaglegging

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

 

Bestuur 

IJmert Muilwijk (voorzitter)

Janice Heijs

Jan Wolsheimer 

Karin van den Broeke

 

Beloningsbeleid

Onkostenvergoeding Bestuur Micha Nederland
Bestuursleden kunnen aanspraak maken op een reis-en onkostenvergoeding.

 

Niet-bovenmatig vacatiegeld Bestuur Micha Nederland
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden voor stichting Micha Nederland. Leden van het bestuur van stichting Micha Nederland vervullen hun taken op vrijwillige basis.

 

Beloningsbeleid medewerkers
De werkgever stelt, na advies door de personeelsvertegenwoordiging, het beloningsbeleid vast. De hoogte van het salaris wordt bepaald door functiewaardering op basis van een functiebeschrijving in combinatie met het aantal ervaringsjaren. Hierbij wordt het functiewaarderingssysteem Fuwasys toegepast. De salarisschalen zijn afgeleid van het BBRA (bezoldigingsbesluit burgelijke rijksambtenaren).